Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva

 Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník,

 

Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

 

 1. Základní údaje o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Sídlo: Chrášťany 68, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Kontakty: telefon – 313 582 260

                  e-mail -  zs.chrastany@email.cz

                 www.zschrastany.estranky.cz

IČO : 710 00 526

Vedení školy: ředitel školy – Mgr. Miloš Procházka (od 1. 8.2013)

Zřizovatel: Obec Chrášťany, se sídlem Chrášťany 31, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Chrášťany byla zřízena jako příspěvková organizace. Její součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka v základní škole ve dvou třídách

  (I. třída- 1. a 2. ročník, II. třída – 3., 4. a 5. ročník). Celkový počet žáků  - 19.

 

Školní družina má 1 oddělení. Pracuje zde 1 vychovatelka.

Zařízení školního stravování  - Obědy jsou dováženy ze školní jídelny, která se nachází v objektu mateřské školy. V budově ZŠ je pouze výdejna.

Školská rada byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Je složena z 3 členů.

Poradenské služby – práci školního metodika prevence zastával na škole Mgr. Miloš Procházka, který vypracoval i Minimální preventivní program. Jiní pracovníci vykonávající poradenské služby na škole nejsou.

Potřebné informace jsou rodičům poskytovány na rodičovských schůzkách - 3 krát ročně, na webových stránkách školy, na konzultačních hodinách (po – pá 13-16 hod) na základě telefonické domluvy a dle potřeby písemně v žákovských knížkách nebo jiných písemných zprávách.

 1. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

79-01-C/01 Základní škola

Vzdělávací programy:

ŠVP pro základní vzdělávání č. j. 93/2007(Školička plná pohody) -  vyučováno v 1. – 5. ročníku

Škola je bez specializace, rozšířené výuky a zaměření.

 

 1. Přehled pracovníků základní školy

 

 • celkový počet pedagogických pracovníků – 3 (ředitel školy, třídní učitelka, vychovatelka školní družiny)
 • z toho odborně kvalifikovaných – 3
 • počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu – 0
 • nepedagogičtí pracovníci – 1
 • pracující důchodci pobírající důchod – 0
 • věkové složení pedagog. pracovníků – ženy do 35 let    - 1

                                                                     ženy 35 -50 let  -  1

                                                                     muži 50 -70 let  - 1

 

 

 

 1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Pro školní rok 2014/2015 bylo zapsáno 7 děti.

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkové hodnocení a klasifikace

ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

opakují

1.

5

5

0

0

0

2.

5

3

2

0

0

3.

2

1

1

0

0

4.

3

1

2

0

0

5.

4

1

3

0

0

 

Integrovaní žáci:  0

Počet žáků klasifikovaných v náhradním termínu  - 0

Hodnocení chování – 19 žáků hodnoceno stupněm 1

                                      

Celkový počet neomluvených hodin – 0

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagog. pracovníků bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy a s oblastí organizace a řízení. Na školní rok 2013/2014 byl vypracován plán DVPP.

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2013/2014 zúčastnili vzdělávacích programů dle aktuální nabídky.

 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován ředitelem školy Minimální preventivní program.

Akce a úkoly stanovené v MPP byly průběžně plněny.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný závažný případ záškoláctví, rasismu, šikany ani vandalismu.

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

a) KROUŽKY:  Počítačový kroužek, Šikulky, Anglický jazyk, Dramatický kroužek, Myslivecký kroužek, Sportovní kroužek a Zumba, Keramický kroužek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

b) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY:      

Plavecký kurz – proběhl v 1. - 5. ročníku v rozsahu 10 lekcí

Dopravní hřiště – 2 krát ročně

Kulturní představení – Divadelní představení - 1

                                             Kino - 2

                                              Výchovný koncert – 1

                                              Beseda o první pomoci- 1

                                              Beseda s chovatelem z pražské ZOO-1

                                                                                

Odpolední posezení s rodiči – 2 krát ročně

Školní výlety a exkurze – Mobilní planetárium Olešná

                                               Návštěva a prohlídka zámku Olešná

                                               Výlet na hrad Křivoklát - soutěž o Karlovi IV.

                                               Školní výlet - zřícenina hradu Pravda

 

Přírodovědné akce – Podzimní les                                                   

                                         Den stromů

                                         Den Země

                                         Beseda o myslivosti

                                     

 

 

                  Projekty:   

                   Recyklohraní

                   Třídění odpadu

                    Zdravé zuby

                   Den proti rakovině

                   Ovoce do škol

                            

                                            

Společné akce s MŠ:  Předškolička – 2x za měsíc – 2. pololetí

                                       Pravidelné vzájemné návštěvy dětí MŠ a školní družiny

                                       Společné některé kulturní akce a besedy

                                 

 

Spolupráce s dalšími subjekty

- účast na akcích pořádaných OÚ Chrášťany – Poslední let broučků, Čertoviny, Čarodějnice

 

 

Zapojení do soutěží a naše úspěchy ve školním roce 2013/2014

 

Celorepublikové finanční soutěže

Název

Umístění

Finanční částka

 

Pomáháme školám i dětem růst

 1. místo

200 000Kč

 

Pohádkové Tesco

 1. místo

100 000Kč

 

Balakryl – RECY-VĚCI

 1. místo

100 000Kč

 

 

 

 

Výtvarné soutěže

Okresní soutěže

 

Celorepublikové soutěže

Název

Umístění

 

Název

Umístění

Návštěva cirkusu

 1. místo
 2. místo
 3. místo

Anna Hoffmanová

Jan Doležal

Kateřina Čerňáková

 

Česká spořitelna- Splňte si rodinný sen

 

Žijme zdravě

5.místo Jiří Hutněv

 

Ahoj z prázdnin

 

Požární ochrana očima dětí

 1. místo

Anna Hoffmanová

2.místo Jakub Hutněv

 

Evropské výtvarné centrum Sněženka

Adéla Rezanková

Sabina Poláková

Eva Čislinská

Namaluj své město, svoji vesnici

1.místo Rozálie Lauberová

3.místo Anna Hoffmanová

 

Bonduelle-Škola plná zdraví

 

Domov pro seniory- místo k životu

Vyhodnocení podzim

 

Hello Kids-Zimní krajina

 

 

 

 

Vánoční malování

 

 

 

 

Vánoce a betlém

 

 

 

 

Velká vánoční soutěž s HC LEV Praha

Volné lístky na hokejové utkání

 

 

 

Mé toulky za zvěří

7. místo

8. místo

Rozálie Lauberová

Ondřej Procházka

 

 

 

Lesy a příroda kolem nás

 1. místo kolektivní práce žáků 4. 5. Třídy
 2. místo

Štefan Kuky

 

 

 

Památník Terezín

 1. místo

Adéla Rezanková

5.místo

Tereza Fialová

 

 

 

 

 

Dopis Ježíškovi

 

 

 

 

Razítko Český Ježíšek

 

 

 

 

Krásná jako kvítka je ta země

 

 

 

 

Opravdový svět

 

 

 

 

Ukaž, jak vidíš internet

 

 

 

 

Lidice 2014

 

 

 

 

Víš, co jíš?

 

 

 

 

Malujeme leporela

Zvláštní cena  kolektiv dětí ZŠ Chrášťany

 

 

 

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá

 

 

 

 

Ať žijí duchové, strašidla a bubáci

Máme rádi zvířata

 

 

 

 

Celé Česko čte dětem

 

 

 

 

Kniha a já

 

 

 

 

Krkonoše očima dětí

 

 

 

 

Já přírodě pomáhám

 

 

 

 

Šťastné stáří

Vyhodnocení podzim

 

 

 

Svět očima dětí

 

 

 

 

Všechny barvy duhy

Vyhodnocení podzim

 

 

 

 

 

 

Ekologická soutěž

 

Zlatá srnčí trofej

 

Život Karla IV

 

 

Zapojení a účast:

 

 

ASEKOL

 

 

FÍHA –DÝHA

 

 

Občanské sdružení Život dětem

 

 

Občanské sdružení Píšťalka

 

 

Sbíráme víčka pro Žanetku

 

 

 

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly

2013 / 14 neproběhla v ZŠ a MŠ Chrášťany žádná kontrolní inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.

Další kontroly: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – provedeny 2 kontroly

Kontrola v MŠ bez závad, závada zjištěná v zařízení ŠJ, byla odstraněna v určeném termínu.

Obec Chrášťany – veřejnosprávní kontrola hospodaření školy – žádné nedostatky

 

 1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Odborovou organizaci na škole nemáme.

Spolupráce s dalšími partnery:

Autoškola Tempo – dopravní výchova, DDM Rakovník

PPP Rakovník, Hasiči Chrášťany

 

 1.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

- OP Vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

Zapojili jsme se do realizace projektů: Ovoce do škol

                                                                      Zdravé zuby

                                                                      Recyklohraní

                                                                      Třídění odpadu      

                                                                     

 1.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Nebyli jsme zapojeni

 1.  Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha)

                                                                        

V Chrášťanech 25. 8. 2014

Vypracoval:   Mgr. Miloš Procházka

                                                                                                          

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě: 26. 8. 2014

Školskou radou byla schválena: 12. 9. 2014