Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník,

Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

 

 1. Základní údaje o škole

Název: Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Sídlo: Chrášťany 68, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Kontakty: telefon – 313 582 260

                  e-mail -  zs.chrastany@email.cz

                 www.zschrastany.estranky.cz

IČO : 710 00 526

Vedení školy: ředitel školy – Mgr. Miloš Procházka

Od 7. 11. 2014 byla pověřena řízením ZŠ a MŠ Chrášťany  Mgr. Daniela Rotková

Zřizovatel: Obec Chrášťany, se sídlem Chrášťany 31, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Chrášťany byla zřízena jako příspěvková organizace. Její součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2014/2015 probíhala výuka v základní škole ve dvou třídách

  (I. třída- 1. a 2. ročník, II. třída – 3., 4. a 5. ročník). Celkový počet žáků  - 22.

 

Školní družina má 1 oddělení. Pracuje zde 1 vychovatelka.

Zařízení školního stravování  - Obědy jsou dováženy ze školní jídelny, která se nachází v objektu mateřské školy. V budově ZŠ je pouze výdejna.

Od 2. pololetí školního roku 2014/2015 jsou i v ZŠ zajišťovány dopolední přesnídávky dováženy taktéž ze školní jídelny.

Školská rada byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Je složena z 3 členů.

Poradenské služby – práci školního metodika prevence zastával na škole Mgr. Miloš Procházka, který vypracoval i Minimální preventivní program. Jiní pracovníci vykonávající poradenské služby na škole nejsou.

Potřebné informace jsou rodičům poskytovány na rodičovských schůzkách - 2 krát ročně, na webových stránkách školy, na konzultačních hodinách (po – pá 13-16 hod) na základě telefonické domluvy a dle potřeby písemně v žákovských knížkách nebo jiných písemných zprávách.

 

 1. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

79-01-C/01 Základní škola

Vzdělávací programy:

ŠVP pro základní vzdělávání č. j. 93/2007 (Školička plná pohody) -  vyučováno v 1. – 5. ročníku

Škola je bez specializace, rozšířené výuky a zaměření.

 

 1. Přehled pracovníků základní školy

   

 2. celkový počet pedagogických pracovníků – 3 (ředitel školy, třídní učitelka, vychovatelka školní družiny)

 3. z toho odborně kvalifikovaných – 3

 4. počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/2014 nastoupili na školu – 0

 5. nepedagogičtí pracovníci – 1

 6. pracující důchodci pobírající důchod – 1 (od 24. 10. 2015)

 7. věkové složení pedagog. pracovníků – ženy do 35 let- 1

                                                                       ženy 35 -50 let  - 1

                                                                       muži 50 -70 let  - 1 (od 1. 9. 2014 – 24. 10. 2015)

                                                                 ženy nad 70 let - 1 (od 24. 10. 2014 – 30. 6. 2015)

   

   

   

   

 8. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

 

Pro školní rok 2015/2016 bylo zapsáno 5 dětí.

 

 1. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkové hodnocení a klasifikace

ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

opakují

1.

7

7

0

0

0

2.

6

5

1

0

0

3.

4

3

0

1

1

4.

2

0

2

0

0

5.

3

1

2

0

0

 

Integrovaní žáci:  0

Počet žáků klasifikovaných v náhradním termínu  - 0

Hodnocení chování – 22 žáků hodnoceno stupněm 1

                                      

Celkový počet neomluvených hodin – 0

 

 

 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagog. pracovníků bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy a s oblastí organizace a řízení. Na školní rok 2014/2015 byl vypracován plán DVPP.

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2014/2015 zúčastnili vzdělávacích programů dle aktuální nabídky.

 

 

 1. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován ředitelem školy Minimální preventivní program.

Akce a úkoly stanovené v MPP byly průběžně plněny.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný závažný případ záškoláctví, rasismu, šikany ani vandalismu.

 

 1. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) KROUŽKY:  Počítačový kroužek, Šikulky, Dramatický kroužek, Myslivecký kroužek, Sportovní kroužek a Zumba, Keramický kroužek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

b) MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY:      

Plavecký kurz – proběhl v 1. - 5. ročníku v rozsahu 10 lekcí

Dopravní hřiště – 2 krát ročně (1 neuskutečněno kvůli šatnému počasí)

Kulturní představení – Divadelní představení - 2

                                            Filmové představení - 1

                                             Výchovný koncert – 1

      Kouzelnické představení - 1

                                             Beseda o první pomoci- 1

                                            

                                                                                 

Odpolední posezení s rodiči – 2 krát ročně

 

Školní výlety a exkurze – Exkurzem do knihovny Kněževes

                                               Návštěva a prohlídka zámku Olešná

                                               Exkurze do domova seniorů Kolešovice

        Solná jeskyně Rakovník

                                               Školní výlet – medvědárium a aquapark Beroun

Přírodovědné akce –  Podzimní les                                                    

                                         Den stromů

                                         Den Země

                                       

 

                  Projekty:   

                   Recyklohraní

                   Třídění odpadu

      Daleká cesta čokolády

                    Zdravé zuby

      Plackohraní

                  Ovoce do škol

                            

                                            

Společné akce s MŠ:  Předškolička – 1 x za měsíc – 2. Pololetí školního roku

                                       Pravidelné vzájemné návštěvy dětí MŠ a školní družiny

                                       Společné některé kulturní akce a besedy

                                 

 

Spolupráce s dalšími subjekty

- účast na akcích pořádaných OÚ Chrášťany – Poslední let broučků, Čertoviny, Čarodějnice

 

 

 

 

 

 

Zapojení do soutěží a naše úspěchy ve školním roce 2014/2015

 

Celorepublikové finanční soutěže

Název

Umístění

Finanční částka

 

Domestos  pro školy

 

13. 416 Kč

 

 

 

 

 

 

Výtvarné soutěže

Okresní soutěže

Celorepublikové soutěže

Název

Umístění

Název

Umístění

 

 

Evropské výtvarné centrum Sněženka – Všechny barvy duhy

Výtvarný pobyt – Tereza Fialová

Kateřina Odermattová

Ocenění – Ondřej Procházka

Namaluj svůj první školní den

 1. místo – Simon Gašpárek
 2. místo – Anna Marie Chytrá

 

Pomáháme zvířatům

 

Domov pro seniory –místo k životu

 1. místo – Anna Hoffmanová
 2. místo – Tereza Fialová
 3. místo – Aneta Dobrá
 1. místo – Štefan Kuky
 2. místo – Nikola Jirásková

 

 

 

Rodinný portrét

 

 

 

Nové světy

 

 

 

Ahoj z prázdnin

 

 

 

Ilustruj známé čertovské pořekadlo

 1. místo – Aneta Dobrá

 

 

Poznej kvalitu, vyhraj

 

Svět je plný barev

Rozálie Lauberová

Anna Hoffmanová

 

 

O pohár včelky Máji

2.místo – Anna Hoffmanová

3. místo – Jiří Pilař

 

 

 

 

Nakreslete nám, jak trávíte vánoce u vás doma

 

 

 

Vánoční malování

 

 

 

Kytice ve váze

 

 

 

Krkonoše očima dětí

 

 

 

Mezinárodní – Lidice- Světlo

 

 

 

Bílý čáp

 

 

 

Kniha a já

 

 

 

Do nebe

 

 

 

Hello Kids – Můj mimozemšťan

 

 

 

Hello Kids – Robot

 

 

 

Památník Terezín – a na troskách ghetta budeme se smát..

 1. místo Simon Gašpárek

cena Erika Poláka – Karolína Kabátová

 

 

Světlo - Recyklohraní

 

 

 

Ministerstvo zemědělství – Voda pro budoucnost

Do první padesátky – Laura Šejnová, Jiří Hutněv, Rozálie Lauberová

Namaluj své město, svoji vesnici

3.místo  - Jiří Pilař

Ocenění  - Matyáš Seidl

Karolína Kabátová

Domácí mazlíčci

 

Mé toulky za zvěří

 1. místo – Jiří Pilař
 2. místo – Matyáš Seidl
 3. místo – Aneta Dobrá
 4. místo – Rozálie Lauberová

Vytvoř a vyhraj – plakát z obalů Chupa Chups

 

 

 

Za sedmero horami

 

 

 

Domácí pomocníci - Recyklohraní

 

Požární ochrana očima dětí

 1. místo – Anna Hoffmanová

3. místo – Rozálie Lauberová

3. místo – Laura Šejnová

Ocenění – Simon Gašpárek

 1. místo- Kateřina Odermattová
 2. místo -  Adéla Rezanková

Ocenění – Tomáš Bubeníček

Požární ochrana očima dětí

 1. místo – Anna Hoffmanová

 

 

Státní zdravotní ústav – Jak to udělat, aby lidé nekouřili

 

 

 

Nejhezčí chvíle s kamarádem

Slunce svítí na všechny

 

Na indiánské stezce

Tereza Fialová

Anna Hoffmanová

 

 

 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž – Krásná jako kvítka je ta země…

Vyhodnocení podzim

 

 

Nejznámější pohádky na poštovních známkách

Vyhodnocení podzim

 

 

Šťastné stáří očima dětí

Vyhodnocení  podzim

 

 

Evropské výtvarné centrum Sněženka – Můj hrdina

Vyhodnocení podzim

Domov pro seniory – místo k životu

Vyhodnocení podzim

 

 

 

Soutěž – postavte svůj prázdninový příběh z kostiček Lega

 1. místo – Matěj Svoboda

3místo  - Anna Hoffmanová

Vánoční kapr

14. místo – Jiří Hutněv

Dopis Ježíškovi

Odpověď od Ježíška

Literární soutěž – Klub mladých čtenářů

Ocenění

Okresní kolo soutěže v aerobiku a tanečních směsí

 1. místo – A. Rezanková, T. Fialová, L. Šejnová, A. Hoffmanová, A. M. Chytrá, R. Lauberová

Zlatá srnčí trofej

 1. místo – Jiří Hutněv
 2. místo – Jakub Hutněv

 

 1. místo  - Václav Kučera

 

Střelba

 1. místo – Jiří Pilař

Soutěž – Dar dobrého srdce

 

 

Zapojení a účast

ASEKOL

 

 

FÍHA – DÝHA

 

 

Plackohraní

 

 

Občanské sdružení Život dětem

 

 

Recyklohraní

 

 

Víčka pro Žanetku

 

 

PESOS

 

 

S.O.S. ANDĚLÉ RAKOVNÍK

 

 

VESELÉ ZOUBKY

 

 

Srdce na dlani

 

 

Zámek Olešná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly

2014 /2015 neproběhla v ZŠ a MŠ Chrášťany žádná kontrolní inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.

Další kontroly: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – provedena 1 kontrola

Hodnocení pestrosti stravy připravované v ŠJ bylo velmi dobré.

Finanční úřad pro Středočeský kraj – daňová kontrola – žádné nedostatky

Obec Chrášťany – veřejnosprávní kontrola hospodaření školy – žádné nedostatky

 

 1. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Odborovou organizaci na škole nemáme.

Spolupráce s dalšími partnery:

Autoškola Tempo – dopravní výchova, DDM Rakovník

PPP Rakovník, Hasiči Chrášťany

 

 1. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

- OP Vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

Zapojili jsme se do realizace projektů: Ovoce do škol

                                                                      Zdravé zuby

     Veselé zoubky

                                                                      Recyklohraní

                                                

 1. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Nebyli jsme zapojeni

 1. Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha)

   

 2. proběhla kompletní rekonstrukce tělocvičny a výmalba chodeb v přízemí a 1. patře

                                                                        

V Chrášťanech 27. 8. 2015

Vypracovala:   Mgr. Daniela Rotková

                                                                                                          

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě: 31. 8. 2015

Školskou radou byla schválena:           15. 9. 2015