Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník,

 

Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

 

1.    Základní údaje o škole

Název : Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Sídlo : Chrášťany 68, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Kontakty: telefon – 313 582 260

                  e-mail -  zs.chrastany @ email.cz

                 www.zschrastany.estranky.cz

IČO : 710 00 526

Vedení školy : ředitelka školy - Ing. Miroslava Lukáčová

Zřizovatel : Obec Chrášťany, se sídlem Chrášťany 31, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Charakteristika školy : Základní škola a Mateřská škola Chrášťany byla zřízena  jako příspěvková organizace. Její součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka v základní škole ve dvou třídách  (I.třída- 1. a 2. ročník ,   II.třída – 3. , 4.a 5. ročník). Celkový počet žáků  - na začátku školního roku 18, na konci školního roku 17.

Školní družina má 1 oddělení. Pracuje zde 1 vychovatelka.

Zařízení školního stravování  - Obědy jsou dováženy ze školní jídelny, která se nachází v objektu mateřské školy. V budově ZŠ je pouze výdejna.

Školská rada  byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , v platném znění. Je složena ze 3 členů.

Poradenské služby – práci školního metodika prevence zastává na škole Ing. Miroslava Lukáčová, která vypracovala i Minimální preventivní program. Jiní pracovníci vykonávající poradenské služby na škole nejsou.

Potřebné  informace jsou rodičům poskytovány na rodičovských schůzkách - 3 krát ročně, na webových stránkách školy ,  na konzultačních hodinách (po – pá 13-16 hod) na  základě telefonické domluvy a dle potřeby písemně v žákovských knížkách nebo jiných písemných zprávách.

2.    Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

79-01-C/01 Základní škola

Vzdělávací programy:

ŠVP pro základní vzdělávání č.j. 93/2007(Školička plná pohody) -      vyučováno v 1. – 5. ročníku

Škola je bez specializace, rozšířené výuky a zaměření.

 

3.    Přehled pracovníků základní školy

 

-          celkový počet pedagogických pracovníků – 5 ( ředitelka školy, třídní učitelka, vychovatelka školní družiny, učitelka Anglického jazyka, asistentka pedagoga)

-          z toho odborně kvalifikovaných – 2

-          počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu – 0

-          počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 nastoupili na školu – 1 (učitelka Anglického jazyka)

-          počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2011/2012 odešli ze školy  – 1( učitelka Anglického jazyka)

-          nepedagogičtí pracovníci – 1

-          pracující důchodci pobírající důchod – 2

-          věkové složení pedagog. pracovníků – ženy do 35 let    - 1

                                                                     ženy 35 -50 let  -  1

                                                                     ženy 50 -70 let  - 3

 

 

4.    Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Pro školní rok 2012/2013 bylo zapsáno 5 děti.

 

5.    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkové hodnocení a klasifikace

ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

opakují

1.

2

2

0

0

0

2.

3

3

0

0

0

3.

4

3

1

0

0

4.

4

2

2

0

0

5.

4

2

2

0

0

 

Integrovaní žáci :  s těžkou sluchovou vadou 1

Počet žáků klasifikovaných v náhradním termínu  - 0

Hodnocení chování – 17 žáků hodnoceno stupněm 1

                                       

Celkový počet neomluvených hodin – 0

 

6.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagog . pracovníků bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy a s oblastí organizace a řízení. Na školní rok 2010/2011 byl vypracován plán DVPP.

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2011/2012 zúčastnili  vzdělávacích programů dle aktuální nabídky. Ředitelka školy absolvovala vzdělávací programy  v oblasti školské legislativy. Vychovatelka školní družiny se zúčastnila vzdělávacích programů týkajících se povinné dokumentace v zájmovém vzdělávání.

 

 

7.    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Pro školní rok 2010/2011 byl vypracován ředitelkou školy Minimální preventivní program.

Akce a úkoly stanovené v MPP byly průběžně plněny.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný závažný případ záškoláctví, rasismu, šikany ani vandalismu.

 

8.    Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) KROUŽKY :   Počítačový kroužek, Šikulky, Anglický jazyk, Taneční kroužek, Myslivecký kroužek

 

b)MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY:  

Plavecký kurz – proběhl v 1.-5. ročníku v rozsahu 10 lekcí

Dopravní hřiště – 2 krát ročně

Divadelní představení  – Divadelní představení v KC Rakovník – 2x

                                              Kouzelnické představení

                                              Divadelní představení v ZŠ Kněževes + prohlídka školy v Kněževsi

                                                                                 

Odpolední posezení s rodiči – 2 krát ročně

Školní výlety a exkurze – Návštěva  Muzea krojů v Kněževsi

                                               Muzeum Rakovník – Velikonoční výstava

                                               Školní výlet – Koněpruské jeskyně

                                               Návštěva HZS Rakovník

Sportovní akce – Sportovní den

                                 Bruslení

                            

         

Přírodovědné akce Podzimní les                                                   

                                        Den stromů

                                        Den Země

                                        

                 

                  Projekty:                   

                   Recyklohraní

                   Třídění odpadu

                   Sběr použitého rostlinného oleje

                   Zdravé zuby

                   Čertoviny          

                   Vánoce

                   Masopust

                   Kniha je kamarád

                   

Přednášky a další akce :  Beseda s ošetřovatelem z pražské ZOO

                                              Beseda s chovatelem dravců

                                              Pes přítel člověka

                                              Ukázka výcviku psů Městské policie Rakovník

                                            

Testování znalostí žáků: Celostátní testování žáků 5. ročníku

                                             Klokánek, Cvrček – matematická soutěž

Společné akce s MŠ :  Předškolička – 1x za měsíc – 2. pololetí

                                       Pravidelné vzájemné návštěvy dětí MŠ a školní družiny

                                       Společné některé kulturní akce a besedy

                                  

Spolupráce s dalšími subjekty

- účast na akcích pořádaných OÚ Chrášťany –Poslední let broučků,Čertoviny,Rozsvícení vánočního stromečku, Čarodějnice

 

Soutěže : Evropské výtvarné centrum Sněženka – výtvarná soutěž (9., 10. a 17. místo)

Velká kreslící soutěž s Ježíškem

Výtvarná soutěž časopisu Překvapení  ,, Ve škole“

,, Letadlo snů“

Dopis Ježíškovi

Výtvarná mezinárodní soutěž ,, Soutěž z jiného světa – Vesmír“

Literární  a výtvarná soutěž – Pohádková knížka Třídilka

Okresní výtvarná soutěž – Návštěva ZOO ( 4.-10.místo)

Celorepubliková soutěž humanitární společnosti Adra

Okresní soutěž ,,Namaluj své město, svoji vesnici“(čestné uznání)

Kouzlo mandal

Laktea - účast v soutěži ,,Škola plná ovoce“

Okresní soutěž O nejhezčí čarodějnici

,, Šťastné stáří očima dětí“

Výtvarná soutěž ,, Náš kraj“

Výtvarná soutěž,, Uměním za mír“

,, Požární ochrana očima dětí“

Okresní výtvarná soutěž,, Můj oblíbený sport“( 1., 2., 4.- 10.místo)

Literární soutěž Kidsland – zapojila se 1 žákyně

Okresni myslivecká soutěž – (1. místo)

Psaní básní pro děti – ocenění Mladé fronty

Školní kolo recitační soutěže

Další akce: Český den proti rakovině, fond Sidus, Občanské sdružení Píšťalka, Občanské sdružení život dětem

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly

Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v ZŠ a MŠ Chrášťany žádná kontrolní inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.

Další kontroly: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – nebyly zjištěny žádné nedostatky

Okresní správa sociálního zabezpečení – žádné nedostatky

Obec Chrášťany – veřejnosprávní kontrola hospodaření školy – žádné nedostatky

 

10.   Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Odborovou organizaci na škole nemáme.

Spolupráce s dalšími partnery:

Autoškola Tempo – dopravní výchova

DDM Rakovník

PPP Rakovník

Hasiči Chrášťany

 

 

11.     Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

- OP Vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

Zapojili jsme se do realizace projektů : Ovoce do škol

                                                                      Zdravé zuby

                                                                      Recyklohraní

                                                                      Třídění odpadu       

                                                                      Sběr rostlinného oleje

 

 

12.     Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Nebyli jsme zapojeni

13.    Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha)

 

V Chrášťanech 26.8.2012                                      Ing. Miroslava Lukáčová

                                                                                              ředitelka školy

 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 27.8.2012.

Školskou radou byla schválena : 29.8.2012