Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník,

 

Chrášťany 68, 270 01 Kněževes

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

 

1.    Základní údaje o škole

Název : Základní škola a Mateřská škola Chrášťany, okres Rakovník

Sídlo : Chrášťany 68, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Kontakty: telefon – 313 582 260

                  e-mail -  zs.chrastany @ email.cz

                 www.zschrastany.estranky.cz

IČO : 710 00 526

Vedení školy : ředitelka školy - Ing. Miroslava Lukáčová (1.9.2012 – 31.7.2013)

                           ředitel školy – Mgr. Miloš Procházka ( od 1. 8.2013)

Zřizovatel : Obec Chrášťany, se sídlem Chrášťany 31, okres Rakovník, 270 01 Kněževes

Charakteristika školy : Základní škola a Mateřská škola Chrášťany byla zřízena  jako příspěvková organizace. Její součástí je základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka v základní škole ve dvou třídách  (I.třída- 1. a 2. ročník ,   II.třída – 3. , 4.a 5. ročník). Celkový počet žáků  - 18.

Školní družina má 1 oddělení. Pracuje zde 1 vychovatelka.

Zařízení školního stravování  - Obědy jsou dováženy ze školní jídelny, která se nachází v objektu mateřské školy. V budově ZŠ je pouze výdejna.

Školská rada  byla zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , v platném znění. Je složena ze 3 členů.

Poradenské služby – práci školního metodika prevence zastávala na škole Ing. Miroslava Lukáčová, která vypracovala i Minimální preventivní program. Jiní pracovníci vykonávající poradenské služby na škole nejsou.

Potřebné  informace jsou rodičům poskytovány na rodičovských schůzkách - 3 krát ročně, na webových stránkách školy ,  na konzultačních hodinách (po – pá 13-16 hod) na  základě telefonické domluvy a dle potřeby písemně v žákovských knížkách nebo jiných písemných zprávách.

2.    Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje

79-01-C/01 Základní škola

Vzdělávací programy:

ŠVP pro základní vzdělávání č.j. 93/2007(Školička plná pohody) -      vyučováno v 1. – 5. ročníku

Škola je bez specializace, rozšířené výuky a zaměření.

 

3.    Přehled pracovníků základní školy

 

-          celkový počet pedagogických pracovníků – 3 ( ředitelka školy, třídní učitelka, vychovatelka školní družiny)

-          z toho odborně kvalifikovaných – 2

-          počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/2013 nastoupili na školu – 1

-          nepedagogičtí pracovníci – 1

-          pracující důchodci pobírající důchod – 0

-          věkové složení pedagog. pracovníků – ženy do 35 let    - 1

                                                                     ženy 35 -50 let  -  1

                                                                     ženy 50 -70 let  - 1

S účinností ke dni 31.7.2013 odstoupila z funkce ředitelka školy. K 1.8.2013 jmenován nový ředitel školy.

 

 

4.    Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Pro školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 5 děti.

 

5.    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celkové hodnocení a klasifikace

ročník

Počet žáků

Prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

opakují

1.

5

3

2

0

0

2.

2

2

0

0

0

3.

3

1

2

0

0

4.

4

1

3

0

0

5.

4

2

2

0

0

 

Integrovaní žáci :  0

Počet žáků klasifikovaných v náhradním termínu  - 0

Hodnocení chování – 18 žáků hodnoceno stupněm 1

                                       

Celkový počet neomluvených hodin – 0

 

6.    Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagog . pracovníků bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy a s oblastí organizace a řízení. Na školní rok 2012/2013 byl vypracován plán DVPP.

Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce 2012/2013 zúčastnili  vzdělávacích programů dle aktuální nabídky.

 

7.    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Pro školní rok 2012/2013 byl vypracován ředitelkou školy Minimální preventivní program.

Akce a úkoly stanovené v MPP byly průběžně plněny.

V tomto školním roce jsme neřešili žádný závažný případ záškoláctví, rasismu, šikany ani vandalismu.

 

8.    Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

a) KROUŽKY :   Počítačový kroužek, Šikulky, Anglický jazyk, Dramatický kroužek, Myslivecký kroužek, Sportovní kroužek a Zumba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

b)MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY:       

Plavecký kurz – proběhl v 1.-5. ročníku v rozsahu 10 lekcí

Dopravní hřiště – 2 krát ročně

Divadelní představení  – Divadelní představení - 1

                                              Kouzelnické představení - 2

                                              Výchovný koncert - 1

                                                                                 

Odpolední posezení s rodiči – 2 krát ročně

Školní výlety a exkurze – Planetárium Praha

                                               Muzeum Rakovník

                                               Městská knihovna Rakovník

                                               Školní výlet – Praha

Přírodovědné akce Podzimní les                                                   

                                         Den stromů

                                         Den Země

                                        

                 

                  Projekty:   

                  EU peníze školám – dokončení projektu               

                   Recyklohraní

                   Třídění odpadu

                    Zdravé zuby

                   Den proti rakovině

                   Ovoce do škol

                   

Přednášky a další akce :  Beseda s policistkou

                                              Roztančená kolečka

                                             Prevence kriminality

                                            

Testování znalostí žáků: Celostátní testování žáků 5. ročníku

                                             

Společné akce s MŠ :  Předškolička – 1x za měsíc – 2. pololetí

                                       Pravidelné vzájemné návštěvy dětí MŠ a školní družiny

                                       Společné některé kulturní akce a besedy

                                  

Spolupráce s dalšími subjekty

- účast na akcích pořádaných OÚ Chrášťany –Poslední let broučků, Čertoviny, Čarodějnice

 

Soutěže :

Recyklohraní – aktivní sbírání baterií a sběr elektrozařízení – nejlepší škola – výhra pobyt na horách (5 žáků)

Laktea – Škola plná ovoce

Výtvarná celorepubliková soutěž Mé toulky za zvěří – 10. místo

Evropské výtvarné centrum Sněženka – výtvarný pobyt ( 4 žáci)

Celorepubliková výtvarná soutěž Ahoj z prázdnin – čestné uznání (1 žákyně)

Jazyková škola Spěváček (3 žáci)

Výtvarná soutěž Proměna maminky – Mé nejkrásnější Vánoce – 1. místo

Celorepubliková výtvarná soutěž Praha 20 let Unesco – Jak to vidíš ty?

Celorepubliková výtvarná soutěž Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu – 5. a 6. místo

Celorepubliková výtvarná soutěž časopisu Informatorium Máme rádi pohádky

Okresní výtvarná soutěž na téma Těšíme se na Vánoce – 1.,5.,6.,9., a 10. místo

Nakladatelství Pierot – výtvarná soutěž Den v ZOO

Boží Dar – výtvarná soutěž a vánoční razítko

Celostátní výtvarná soutěž Celé Česko čte dětem

Mé toulky za zvěří 2013

Celostátní soutěž Kniha a já

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice – Tradice a dědictví lidu mojí země

Celostátní soutěž Ukaž, jak vidíš internet

Mezinárodní výtvarná soutěž Zelený svět 2013

Okresní výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí

Občanské sdružení Zlaté Sluníčko – výtvarná soutěž Hokejová rodina Jaromíra Jágra

Okresní výtvarná soutěž Na moři, po souši, vzduchem, aneb letem z místa na místo – ocenění získalo celkem 12 žáků (kolektivní práce -1.  2.a 3. místo, jednotlivci – 1.,2, a 3. místo )

Celostátní výtvarná soutěž humanitární společnosti Adra – 3.místo

Celostátní výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí

Okresní výtvarná soutěž Namaluj své město, svoji vesnici – čestné uznání

Recyklohraní – Ekologická vlajka

Evropské výtvarné centrum Sněženka – soutěž Proměny

Okresní soutěž Vodní radovánky – 1., 3.,4., 6.,7.,8.,9., a 10. místo

Okresní soutěž aerobik a taneční směs ZŠ – 3.místo

Okresní soutěž Poznej a chraň

Okresní soutěž O zlatou srnčí trofej - 4. místo

Matematická soutěž Klokánek

Zapojení do humanitárních sbírek: Občanské sdružení píšťalka, Český den proti rakovině, fond Sidus, Občanské sdružení Život dětem

Školní  recitační soutěž

 

 

9.    Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a další kontroly

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v ZŠ a MŠ Chrášťany žádná kontrolní inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.

Další kontroly: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje –   provedeny 2 kontroly

Kontrola v MŠ bez závad ,  závada zjištěná v zařízení ŠJ byla odstraněna v určeném termínu.

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – závada v barevném označení rozvodů topení odstraněna v určeném termínu

Obec Chrášťany – veřejnosprávní kontrola hospodaření školy – žádné nedostatky

 

10.                        Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

Odborovou organizaci na škole nemáme.

Spolupráce s dalšími partnery:

Autoškola Tempo – dopravní výchova

DDM Rakovník

PPP Rakovník

Hasiči Chrášťany

 

 

11.                         Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

- OP Vzdělávání a konkurenceschopnost oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách

Zapojili jsme se do realizace projektů : Ovoce do škol

                                                                      Zdravé zuby

                                                                      Recyklohraní

                                                                      Třídění odpadu       

                                                                      

12.                         Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Nebyli jsme zapojeni

13.                         Základní údaje o hospodaření školy (viz příloha)

                                                                        

V Chrášťanech 25.7.2013                                                Vypracovala :   Ing. Miroslava Lukáčová